elke dag is nieuws

close

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

Algemeen

Andere voorwaarden

Definities

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom

Voorwaarden voor het plaatsen van reacties.

Privacy statement

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

.  

1. Algemeen
Dit zijn de algemene voorwaarden van de EndDag6 VOF, in de volksmond beter bekend als Dag6. Wij zijn verantwoordelijk voor hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan die worden verzameld op deze website en in de app. We beloven hierbij zorgvuldig om te gaan met gegevens van onze abonnees en andere gebruikers van onze producties. Jouw persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

Dag6 heeft het recht om het beleid eenzijdig aan te passen (al zijn we niet van plan dit vaak te doen). We adviseren daarom om deze pagina af en toe te bezoeken, om zo volledig op de hoogte te blijven.

Door deze internetsite en mobiele applicatie, hierna te noemen 'website' en ‘app’ te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement.

 

2. Andere voorwaarden
De abonnementsvoorwaarden voor treft u op de betreffende pagina's bij het bestellen.

 

3. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dag6: ENDEO VOF, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Amersfoort en kantoor houdende aan de Grote Koppel 8a te Amersfoort.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Website: alle door c.q. namens Dag6 op internet aangeboden informatie en/of technische infrastructuur en/of communicatiemogelijkheden, zoals onder andere de internetpagina's onder de domeinen 'Dag6.nl' en de app zoals beschikbaar in de appstores van Google en Apple.
Content: al het door de Dag6 gepubliceerde materiaal (waaronder - maar niet beperkt tot - websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software).
Gebruiker: ieder die de Content raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een (hyper)link naar de website of het plaatsen (embedden) van de widgets, gadgets en apps. Voorts ieder die Content plaatst, al dan niet door posten of meedoen aan enige activiteit of het bestellen van een product of dienst.
Indien de gebruiker minderjarig is en gebruik maakt van de Website op een manier die niet gebruikelijk is voor de leeftijd van de gebruiker, is er toestemming van de ouder(s) en/of voogd nodig. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de minderjarige gebruiker dat hij of zij toestemming heeft van de ouder(s) en/of voogd daar waar nodig is.
Contentplaatser: degene die Content plaatst op de Website.
Melder: degene die melding maakt van ongewenste Content die door een ander op de Website is geplaatst.
Widgets, Gadgets: interactieve website-onderdelen die door de Dag6 beschikbaar worden gesteld om opgenomen te worden in de website van Gebruiker.
Apps: interactieve programma's die door de Dag6 beschikbaar worden gesteld om te worden geïnstalleerd op apparatuur van de Gebruiker.
Pers: journalisten en andere publieksvoorlichters.
Journalist: degene die, hetzij in dienstverband, hetzij als zelfstandige, er zijn/haar beroep van maakt mede te werken aan de redactionele leiding of redactionele samenstelling van publiciteitsmedia. De Journalist publiceert onder eigen naam en/of naam van zijn/haar organisatie en kan op zijn/haar publicaties worden aangesproken.
Publieksvoorlichter: degene die voorlichting geeft op een bepaald gebied voor het grote publiek. De Publieksvoorlichter geeft voorlichting onder eigen naam en/of naam van zijn/haar organisatie en kan op zijn/haar voorlichting worden aangesproken.

 

4. Disclaimer
De informatie en Content op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Dag6 sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

De Dag6 is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van de Dag6 weer. De Dag6 is te allen tijde gerechtigd zonder opgave van redenen deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.

Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat de Dag6 de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

De Dag6 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

 

5. Gebruiksvoorwaarden
Raadpleging van de Content en gebruik van de Widgets, Gadgets en Apps dienen plaats te vinden overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden:

Uitsluitend persoonlijk en niet commercieel gebruik.

De Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent onder andere dat het volgende niet is toegestaan met betrekking tot de Content, Widgets, Gadgets en Apps: het vragen van betaling en/of registratie voor toegang, het toe- of invoegen van reclame-uitingen, logo's of andere content (al dan niet via layers, pop-ups en dergelijke) of het creëren van additionele functionaliteiten en afgeleide diensten, waaronder (maar niet beperkt tot) voting, automatische kijktips op basis van kijkgedrag of metadata-analyse en content aggregation door systematische verwijzing naar de Content of plaatsen van de Widgets en Gadgets. Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dag6 is verkregen.

Browsers, robots.

De Content mag uitsluitend door middel van normaal browserbezoek worden geraadpleegd.

Het is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dag6 niet toegestaan de Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots.

Linken.

Linken en verwijzen naar pagina's van deze website is in beginsel in beperkte mate toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Dag6 Content aanbiedt.

Embedden.

Het embedden van de Omroepplayers, Widgets en Gadgets is alleen toegestaan voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere eindgebruikers. De overige in dit document genoemde gebruiksvoorwaarden dienen onverminderd in acht te worden genomen.

Overige bepalingen.

Het is niet toegestaan enig gedeelte van de Content, de Omroepplayer en/of diensten van de Dag6 (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker.

Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

De Gebruiker zal geen schade berokkenen aan de reputatie van de Dag6.

Dit betekent in ieder geval dat de Dag6 niet wordt geassocieerd met geweld, sex, alcohol, sigaretten, drugs en extreme politieke standpunten dan wel dat de Content of diensten van de Dag6 tot onderwerp worden gemaakt van (gods)lasterlijke of discriminerende uitingen. Het is aan de Dag6 om dit te bepalen.

De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwijzing naar de Content, de context waarbinnen deze verwijzing plaatsvindt en/of daaraan toegevoegde uitingen van derden inclusief die van de Gebruiker zelf. De Gebruiker vrijwaart de Dag6 tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op auteursrechten, privacy schendingen, morele rechten, portretrechten etc.).

De Dag6 behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de Content of zijn diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

 

6. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content berusten bij de Dag6 of haar licentiegevers.

Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder van de Content en/of de Omroepplayer niet toegestaan. De perssite bevat uitzonderingen op deze regel voor de Pers voor de op die site aanwezige Content.

(Beeld- en geluids)materiaal.

Het (beeld- en geluid)materiaal op de website is veelal eigen materiaal. De Dag6 heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de Dag6 wenden via: team@dag6.nl. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.

Verantwoordelijkheid voor rechten bij verwijzen.

Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derden-rechthebbenden kunnen opleggen voor het verwijzen naar de Content (waaronder linken en embedden mede is begrepen) en vrijwaart de Dag6 voor claims.

Bijdragen Gebruikers.

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door Gebruikers van de website naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De Gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen portretrechten en auteursrechten, op de bijdrage te beschikken (danwel de toestemming van de rechthebbende hiervoor te hebben) en vrijwaart de Dag6 voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De Gebruiker verleent de Dag6 door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken.

 

7. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties
Onderstaande voorwaarden gelden voor reacties op apps, (help)fora, de website(s), in e-mails en op sociale netwerken die gelinkt zijn aan de Dag6.

De basisregel is: ga met respect om met andere Gebruikers.

Het is niet toegestaan reacties te plaatsen die beledigend of discriminerend zijn voor wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kunnen worden.

Het is niet toegestaan reacties te plaatsen die godslasterlijk van aard zijn.

Het is niet toegestaan reacties te plaatsen die oproepen tot geweld tegen, uitbuiting van en/of het lastigvallen van een ander of anderen.

Het is niet toegestaan reacties te plaatsen die in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of een link bevatten naar pornografisch of erotisch materiaal.

Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele reacties te plaatsen.

Het is niet toegestaan om in reacties persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privé-adressen en/of telefoonnummers) te plaatsen of op een andere manier inbreuk te maken op de privacy van personen.

Het is niet toegestaan reacties te plaatsen waarop auteursrechten rusten en/of waarvoor geen toestemming is gegeven om ze openbaar te maken. De gebruiker garandeert in eigen reacties over alle (intellectuele eigendoms-) rechten te beschikken, waaronder auteurs- en merkenrechten, en vrijwaart de Dag6 voor mogelijke aanspraken van derden.

Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan de redactie op persoonlijke titel aan te vallen, dan wel zwart te maken op domeinen van de Dag6 of daarbuiten.

Berichten van gebruikers die zich naar het oordeel van de Dag6 niet aan deze voorwaarden houden of anderszins ongepast zijn, kunnen zonder waarschuwing door de redactie aangepast of verwijderd worden en de gebruiker kan de mogelijkheid om reacties te plaatsen worden ontzegd.

De gebruiker geeft door een reactie te plaatsen aan de Dag6 onbeperkt toestemming de bijdrage te publiceren op de internetsite en op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de reacties van gebruikers op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers geplaatst en zijn niet die van de redactie of de Dag6. De Dag6 aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van gebruikers.

Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud de reacties, dienen via persoonlijke correspondentie aan de redactie (via:team@dag6.nl) te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.

Over deze voorwaarden kan niet met de Dag6 worden gecorrespondeerd.

 

9. Privacy statement
Om je zowel online als offline zo goed mogelijk te kunnen bedienen van onze Dag6 producten, bewaren we enkele gegevens. Dit gaat bijvoorbeeld om jouw NAW-gegevens (anders wordt het toesturen van ons magazine zo lastig) en je e-mailadres. We maken hierbij onderscheid tussen passief en actief verstrekte gegevens.

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent, zoals bijvoorbeeld je IP-adres en de device waarmee je onze website bezoekt. Let wel: we kunnen daarbij niet zien dat precies jij een tablet gebruikt, maar kunnen wél zien hoeveel procent van het totale aantal bezoekers Dag6 via een tablet bezoekt. Daarnaast verzamelen we gegevens die je bewust, actief dus, aan ons hebt doorgegeven. Denk hierbij aan hetgeen wat je hebt ingevuld om een account aan te maken. Wij delen deze gegevens alleen aan derden als dit is toegestaan volgens de Nederlandse privacywetgeving (en dat is niet vaak). Verder hebben we bij Dag6 topnotch digitale beveiliging om te zorgen dat jouw gegevens niet in de verkeerde handen terechtkomen.

Cookies

Bij Dag6 maken we gebruik van cookies. Omdat de techexperts van Tweakers het idee achter cookies zo goed kunnen uitleggen, citeren we graag hun website hierover:  “Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. [Dag6] gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van [cookies] kan de website je bij een volgend bezoek herkennen. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.” https://tweakers.net/privacy/

Deze cookies zorgen er trouwens ook voor dat wij het klikgedrag van onze lezers kunnen volgen. Zo weten we bijvoorbeeld welke artikelen het beste worden gelezen en hoe wij (dus) onze site het beste kunnen inrichten.

De rol van Google

‘Big brother’ Google kijkt eigenlijk altijd mee en dat is bij ons niet anders. Want ook wij maken, net als bijna iedere site, gebruik van Google Analytics om statistieken en bezoekcijfers te kunnen bijhouden. Daar worden dan weer rapporten van gemaakt, die vervolgens op de bureaus van onze directie belanden (en daar waarschijnlijk ongelezen blijven liggen).

Jouw rechten

Als ‘consument’ heb je – gelukkig – ook de nodige rechten. Als jij jouw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan dat. Stuur dan een mailtje naar helpdesk@dag6.nl en dan komen we er samen wel uit. Dat adres kan je ook gebruiken om vragen te stellen over ons privacybeleid

 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze website, de hiervoor vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Midden-Nederland.

Datum laatste wijziging: 19 april 2017.